Oximetre/ rozp. kyslík

Meranie rozpusteného kyslíka vo vode je jedným z dôležitých kvalitatívnych parametrov vody.

Každá kvapalina pojme toľko kyslíka, až nastane rovnováha medzi parciálnym tlakom kyslíka v kvapaline a vo vzduchu, prípadne v plynnej fáze, ktorá je s kvapalinou v kontakte. Aktuálnu koncentráciu kyslíka ovplyvňuje okrem toho viac faktorov. Tými sú teplota, tlak vzduchu, spotreba kyslíka spôsobená mikrobiologickým rozkladom, alebo naopak produkcia kyslíka, napr. riasami.

Koncentrácia kyslíka okrem iného ovplyvňuje

• Životné podmienky pre ryby a nejmenšie živočíchy v povrchových vodách

• Rozkladné procesy pri čistení odpadových vôd

• Korózne procesy v potrubiach

• Trvanlivosť nápojov

Koncentrácie kyslíka sa  skôr stanovovali titráciou podľa Winklera. Dnes je elektrochemické meranie postupom, ktorý je uznávaný radom rôznych noriem. V posledných rokoch naberá na význame optické meranie rozpusteného kyslíka.

Optická metóda používa tzv. "zhášanie flourescencie" - fluorescence quenching. Na membráne je nanesená špeciálna vrstva (luminofor) ktoráje budená svetlom. Intenzita a fáza emitovanej fluorescencie v závisloti od koncentrácie kyslíka. Tieto zmeny sa detgujú a nasledne vyhodnotia. To je princíp na ktorom pracujú moderné optické sondy na meranie rozpusteného kyslíka, ktoré tento signál digitálne spracujú a odošlú do prístroja.

• inoLab® Laboratórne oximetrer

• Prenosné oximetre

• Galvanické kyslíkové sondy

• Digitálne IDS kyslíkové sondy

• Príslušenstvo

Viac  informácií o dodávaných prístrojoch a sondách v katalógu.

 

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: