Konduktometre

Meranie konduktivity

Vodivosť je sumárny parameter pre koncentráciu iónov meraného roztoku. Čím viacej solí, kyselín alebo tiež zásad obsahuje meraný roztok, tým je väčšia jeho vodivosť. Jednotkou konduktivity je S/m, často tiež S/cm. V praxi slúži meranie vodivosti napr. pre výrobu ultračistej vody alebo pre stanovenie salinity morskej vody. Vodivosť sa meria prostredníctvom elektrochemického odporu. Použitá meracia sonda sa v najjednoduchšom prípade skladá z dvoch podobných elektród. Striedavé napätie, priložené na jednu elektródu, spôsobí smerový pohyb iónov v meranom roztoku medzi elektródami. Čím viacej iónov obsahuje roztok, tým väčší je prúd medzi elektródami. Konduktometer vypočíta, na základe Ohmovo zákona, zo zmeraného prúdu, najskôr, vodivosť meraného roztoku a potom, za pomoci parametrov meracej sondy, konduktivitu. Digitálne IDS meracie sondy spracujú merací signál priamo v sonde a pošlú ho ďalej v digitálnej podobe do prístroja. Interne uložená konštanta sondy zaistí bezchybné meranie. 

Príklady konduktivity niektorých látok pri teplote 25C

 Kvapalina  Konduktivita pri 25OC
 ultračistá voda 0,055 uS/cm
 deionizovaná voda 1 uS/cm
 dažďová voda 50 uS/cm
 pitná voda 500 uS/cm
 priemyselné odpadové vody 5 mS/cm
 morská voda 50 mS/cm
 1 mol/L NaCl 85 mS/cm
 1 mol/L HCl 332 mS/cm

 

Konduktivita, alebo merná vodivosť je prevrátenou hodnotou odporu. Dôležitým parametrom ovplyvňujúcim konduktivitu je teplota meraného média - preto je dôležité tento parameter zohľadniť, meracie elektródy majú často vstavané teplotné čidlo a konduktometre integrovanú funkciu teplotnej kompenzácie.

WTW vyrába a dodáva laboratórne konduktometre rady inoLab®, prenosné konduktometre a digitálne merače jedno, dvoj a troj kanálové, ktoré merajú konduktivitu pomocou pripojiteľnej vodivostnej IDS sondy - tak v laboratórnom, ako aj v prenosnom prevedení.


Príklady aplikácií meraní vodivosti
Výťah z katalógu

Sprievodca pre výber vodivostných elektród
Výťah z katalógu
 

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: