ISE meranie

Bezpečné stanovenie koncentrácie iónov s ISE .

WTW ponúka ...

Iónové selektívne meranie je metóda na stanovenie koncentrácie rozpustených iónov s relatívne nízkymi nárokmi na prístrojové vybavenie. Medzi katióny a anióny, ktoré možno stanoviť priamo v roztoku, patria napríklad ióny draslíka, sodíka, fluoridy alebo chloridy. Nepriame postupy, napríklad titrácia, umožňujú stanoviť hliníkové ióny, ióny niklu alebo sírany.

Aplikácie sú naozaj rozmanité: Stanovenie koncentrácie fluoridov podľa DIN 38405, obsah chloridov v betóne alebo koncentrácie dusičnanov v ovocných šťavách sú ďalšími príkladmi používanie meracej techniky, ktorá využíva ISE techniku .

Všeobecný prehľad o iónovo selektívnom meraní a dodávaných prístrojoch nájdete na stránkach nášho katalógu.

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: