Fosfor

WTW ponúka meracie prístroje pre orthofosfáty (metóda - vanadátová žltá)  a celkový fosfor (metóda -fosfomolybdénová modrá).

Zlúčeniny fosforu - najmä orto-fosfát PO43- - sú považované za limitujúce živiny vo väčšine stojatých a tečúcich vodách. Zvýšenie ich koncentrácie, spôsobené napríklad vyšším zaťažením odpadovými vodami, vedie priamo k zvýšeniu eutrofizáciu vody so známymi účinkami, ako je zvýšený rast rias, vyčerpanie kyslíka až anoxie vo väčších hĺbkach, atď

Pre stanovenie fosforu respektíve fosforečnanov sú najčastešie používané dve fotometrické metódy:

  • fosfomolybdénová modrá
  • vanadátová žltá

Pri oboch metodikách je meranie založené na meraní ortofosforečnanov. Pri stanovení celkového fosforu je potrebný tepelný rozklad za prítomnosti silného okysličovadla, ktorým sa organicky viazaný fosfor v rozpustenej a nerozpustenej forme (v pevných časticiach) zmení na ortofosforečnany. Z týchto dôvodov sa vzorka nefiltruje iba homgenizuje, aby sa stanovila skutočná koncentrácia celového fsforu vo vzorke. Roozklad sa zvyčajne robí zahrievaním vzorky v prítomnosti Na2S2O7 peroxosíranom dvojsodným a kyselinou sírovou.

 

 

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: