BSK / Respirácia

Meranie biochemickej spotreby kyslíka a respirácie / rozložiteľnosti (odbúravania)

WTW ponúka ..

Biochemická spotreba kyslíka (BSK)

"Zrieďovacia BSK" znamená, že obsah rozpusteného kyslíka vo vzorke sa meria po jej nariedení so "zrieďovacou vodou" pomocou kyslíkovej sondy pred a po uplynutí inkubačnej doby 5 dní. Rozdiel medzi meraniami je hodnota BSK5 v zmysle predpisov  EPA.
"Vlastné kontrolné meranie BSK" s respirometrom, je robené tak, že vzorka je umiestnená v uzavretom systéme bez prístupu vzduchu, kde zníženie kyslíka spôsobí určitý tlakový rozdiel, ktorý môže byť meraný snímačom tlaku. Táto praktická metóda je veľmi jednoduchá.
Obe metódy sú veľmi odlišné, ale veľmi dobrú vzájomnú koreláciu majú výsledky z merania vzoriek výpúšťaných odpadových vôd z komunálnych ČOV. Obe metódy vyžadujú, aby sa vzorky uchovávali pri teplote 20 ° C počas 5 dní. WTW ponúka širokú škálu termostatových skríň s riadenou teplotou.

Rozložiteľnosť / Respirácia
So zvyšovaním vedomia v oblasti ochrany životného prostredia sa stále dôležitejšími stávajú mikrobiologické testy rozložiteľnosti. Jedná sa jednak o prieskum pôdy zo skládok a zároveň charakterizáciu nových chemických látok a ich vplyvov na životné prostredie. Potrebné respiračné merania anaeróbneho alebo aeróbneho rozkladu možno ľahko urobiť pomocou vysoko výkonných systémov OxiTop®-C. WTW ponúka širokú škálu kompletných súprav s príslušnými vzorkovacími nádobami pre špecifické aplikácie.

 

 
 

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: