Analyzátory

Analyzátorové moduly TresCon® pre online stanovenie ortofosforešnanov PO4-P a celkového fosforu - Pcelk


TresCon® OP 210 - online meranie ortofosforečnanov

 • Metóda - vanadátová žltá
 • Kontinuálna kompenzácia pozadia
 • Voliteľná prevádzka - kontinuálne / diskontinuálne 
 • Riadenie chemického zrážanie fosforečnanov, napr. riadenie dávky zrážadla
 • Monitorovanie biologického odstraňovania fosforu
 • Meranie znečistenia fosfátmi v prírodných vodách
 • Monitorovanie koncentrácie PO4-P v pitnej vode

 

Modul PO4 využíva  na stanovenie obsahu ortofosforečnanov metódu s vanadičnan / molybdénanom (vanadátová žltá metóda). Činidlo reaguje s ortofosforečnmmi vo vzorke, pričom vzniká žlté sfarbenie. Intenzita tejto farby sa meria fotometricky a vyhodnocuje sa ako koncentrácia PO4-P (PO4).

 

 
Rozsah merania   PO4-P PO4
  1: 0.05 - 3,00 mg/l; 
1.5 - 100 µmol/l
0.15 - 9,00 mg/l; 
1.5 - 100 µmol/l
  2: 0.1 - 10.0 mg/l; 
3 - 320 µmol/l
0.3 - 30.0 mg/l; 
3 - 320 µmol/l
  3: 0.1 - 25.0 mg/l; 
3 - 800 µmol/l
0.3 - 80.0 mg/l; 
3 - 800 µmol/l
Rozlíšenie (Zobrazenie) 1:
2:
3:
0.01 mg/l resp. µmol/l
0.1 mg/l resp. µmol/l
0.1 mg/l resp. µmol/l
 

 

TresCon® OP 510 - on-line meranie celkového fosforu Pcelk

 • 2 bodová kalibrácia - vysoká presnosť
 • Automatický monitoring
 • Metóda - fosfomolybdénová modrá
 • Monitoring koncentrácie celkového fosforu - Pcelk na odtoku z komunálnych ČOV
 • Monitoring znečistenia fosforom v prírodných vodách

 

 

 

Modul Pcelk sa skladá z dvoch modulov: V prvom module (rozkladný modul) dochádza k chemicko-tepelnému rozkladu; v druhom module (analytickom) sa stanovuje koncentrácia celkového fosforu.
Pri chemicko-tepelnom rozklade všetky zlúčeniny vo vzorke, ktoré obsahujú fosfor, sú prevedené na orto-fosforečnany; tieto potom môžu byť stanovená fotometricky. Zlúčeniny fosforu sa oxidujú v prítomnosti peroxodisíranu za kyslých podmienok. Tento proces sa urýchľuje zvýšeným tlakom a za zvýšenej teploty tak, aby bola dosiahnutá veľmi krátka doba rozkladu.

Druhým krokom je meranie v analytickom module za použitia metódy - fosfomolybdénová modrá . Vzorka sa zmieša s molybdénanovým činidlom, ktoré reaguje s fosfátom za vzniku modrého sfarbenia. Intenzita tohto sfarbenia je mierou pôvodnej koncentrácie fosfátových iónov. Intenzita sfarbenia sa vyhodnocuje  fotometricky.

Rozsah mersania Pcelk: 0.01 … 3.00/6.00*;
0.3 … 100/200*
 
Rozlíšenie (Zobrazenie) Rozsah: 0.01 ... 3.00 mg/l :
0.30 ... 100 µmol/l :
0.01 mg/l
0.1 µmol/l
    * pri nariedení vzorky v pomere 1:1 

 

 

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: