Analyzátory

Analyzátorové moduly TresCon®  pre online meranie amóniakálneho dusíka, dusičnanov/SAC a dusitanov

WTW ponúka analyzátory pre kontinuálny monitoring amónniakálneho dusíka, dusitanov a dusičnanov v procese a na odtoku ČOV, rovnako aj pre kontrolu kvality v prírodných vodných útvaroch.

TresCon® OA 110 - Online meranie amóniakálneho dusíka

 • Kontinuálne meranie
 • Automatická kalibrácia
 • Krátka doba odozvy
 • Nepretržité sledovanie hodnota NH4-N
  na ČOV
 • Analýza znečistenia NH4-N v povrchových vodách
 • Monitorovanie odpadových vôd

 

 

 

 

 

 

 

Kontinuálne stanovenie amónnych iónov v analyzátorovom module 110 OA pracuje na potenciometrickom princípe merania s plynovou ionselektívnou elektródou citlivou na NH3  Do kontinuálne čerpanej vzorky sa pridáva hydroxid sondy, čím dochádz k zmene pH a zmene rozpusteného amónneho ionu vo vzorke na plynný amoniak. Ten preniká cez memnránu ISE plynovej elektródy, v roztoku elektródy dochádza k zmene pH, ktorá je merané špeciálnou pH elektródou a je úmerná zmene koncentrácie amoniakálneho ionu vo vzorke.

 

Štandard 1    
Rozsah merania NH4-N: 0.1 ... 1000 mg/l; 
0.01 ... 71.00 mmol/l
  NH4+: 0.1 ... 1280 mg/l; 
0.01 ... 71.00 mmol/l
Rozlíšenie
(Displej)
Rozsah: 0.10 ... 10 mg/l: 0.01 mg/l
10.0 ... 100 mg/l: 0.1 mg/l
100 ... 1000/1280 mg/l: 1 mg/l
Štandard 2*    
Rozsah merania NH4-N: 0.05 ... 10 mg/l; 
0.005 ... 0.71 mmol/l*
  NH4+: 0.05 ... 12.8 mg/l; 
0.005 ... 0.71 mmol/l*
Rozlíšenie
(Displej)
Rozsah: 0,05 ... 10 mg/l: 0,01 mg/l*
    * okolo kalibračného štandardu

 

TresCon® ON 210/OS 210 – meranie NOx/SAC 

 • Metóda merania bez reagencií
 • 4 - lúčová metóda merania pre optimálnu kompenzáciu pozadia
 • Simultánne merani dusičnanov a SAC (OS 210)
 • Regulácia odbúravanie dusičnanov v denitrifikácii
 • Kontinálny monitoring dusičnanov na odtoku ČOV 
 • Kontrola organického znečistenia meraním SAC (OS 210)

 

 

 

Schopnosť dusičnanových iónov absorbovať UV svetlo určitej vlnovej dĺžky sa používa na meranie dusičnanov. Ultrafialové svetlo z pulzného svetelného zdroja prechádza cez prietokovú kyvetu, kde je čiastočne absorbované dusičnanovými iónmi prítomnými v prietekajúcej vzorke. Intenzita absorbovaného svetla sa meria pri dvoch vlnových dĺžkach - meracej a referenčnej. Takto získané údaje sa potom vyhodnotia. Meracie metóda so 4-lúčmi  zabezpečuje vysoký stupeň dlhodobej stability a absolútnu presnosť merania, lebo rušivé  vplyvy pozadie sú efektívne kompenzované.

TresCon® ON 210/OS 210    
Rozsah merania NO3-N: 0.1 ... 60 mg/l;  0 ... 4 000 mmol/l  
  NO3-: 0.1 ... 250 mg/l;  0 ... 4 000 mmol/l  
  SAC: 0,1 - 200m-1    
Rozlíšenie
(Displej)
NO3-N: Rozsah: 0,1 ... 100 mg/l : 
100 ... 250 mg/l :
0,1 mg/l
1 mg/l
  SAC: 0,1 m-1 (len OS 210)    

 

TresCon® ON 510 –  meranie dusitanov NO2-N

 • Kontinuálna kompenzácia pozadia
 • Spoľahlivé a presné meranie s 2-lúčovým fotometrom
 • V mierne znečistených odpadových vodách možno použiť aj bez prípravy vzorky
 • Sledovanie procesu nitrifikácie na ČOV
 • Monitoring koncentrácie NO2-N na odtoku ČOV
 • Kontrolné merania v úpravniach pitnej vody
 • Sledovanie znečistenia dusitanmi v prírodných vodách
 • Monitoring hraničných hodnôt NO2-N pri chove rýb

 

 

 

Metóda je založená na diazotačnej reakcii dusitanov so sulfanilamidom v kyslom prostredí kyseliny fosforečnej. Táto diazonióvá soľ tvorí s dihydrochloridom N-(1-naftyl)-1,2-diaminoetánu ružové sfarbenie. Intenzita ružovej farby je úmerná koncentrácii dusitanov vo vzorke a je meraná pomocou 2-lúčového fotometra. Je možná ďalšia manuálna korekcia, tak aby sa meranie prispôsobilo konkrétnym podmienkam a bola zabezpečená presnosť merania aj pri silne sfarbených vzorkách.

ON 510    
Rozsah merania NO2-N: 0.005 ... 1.200 mg/l; 
0.40 ... 90.00 µmol/l
  NO2 -: 0.020 ... 4.000 mg/l; 
0.40 ... 90.00 µmol/l
Rozlíšenie
(Displej)
Rozsah: 0.005 ... 1.200 mg/l :  0.001 mg/l
0.40 ... 90.00 µmol/l : 0.1 µmol/l

 

 

 

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: